FTG TBG TEE RDCR 3/8FEM-FLARE X 3/8FEM-FLARE X 1/4FEM-FLARE